Dyplomowany / główny księgowy

Miejsce Warszawa
Termin 2014-03-08 - 2014-06-01
Prowadzący Zespół ekspertów, praktyków Akademii Rachunkowości Compartners
Czas trwania 112 godzin
Kod KDKW140308
Cena Cena 2900 PLN

Kurs Rachunkowości dla kandydatów na Dyplomowanych Księgowych adresowany jest do osób które aplikują na stanowiska głównych księgowych, jak również dla osób które pracują już w takim charakterze ale pragną poszerzyć swoją wiedzę. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia z zaawansowanej rachunkowości które omawiane są na gruncie przepisów krajowych (Ustawa o Rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości ), jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Program kursu został skonstruowany w taki sposób, aby uczestnicy szkolenia mieli możliwość szerokiego a zarazem dokładnego przeanalizowania sytuacji problemowych z praktyki, zdobyli wiedzę konieczną do rozwiązywania skomplikowanych problemów merytorycznych, samodzielnie dokonywali wyboru technik, metod i rozwiązań księgowych. Jednocześnie kurs ten skierowany jest na wypracowanie w uczestniku świadomości ponoszonej odpowiedzialności i ryzyka wynikającego z podejmowanych decyzji i działań.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu na druku Akademii Rachunkowości Compartners oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

Po ukończeniu kursu uczestnik przystępujący do egzaminu wewnętrznego uzyskuje certyfikat Dyplomowanego Księgowego co odpowiada zdobyciu kwalifikacji zawodowych na poziomie Głównego Księgowego (kod wg klasyfikacji zawodu nr 121101- Główny Księgowy)

Szczegółowe informacje o egzaminach:

Certyfikacja - egzaminy

Każdy rozdział programu i punkt tego programu ujęty jest zarówno w aspekcie bilansowym jak i podatkowym, w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

I. Odpowiedzialność głównego księgowego , dyrektora finansowego, członków zarządu

 (odpowiedzialność karna, karno-skarbowa, z ustawy o rachunkowości z prawa pracy itp. również w wyrokach NSA)

 1. Uprawnienia i obowiązki głównego księgowego, również w uregulowaniach zagranicznych
 2. Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych
 3. Etyka w relacjach główny księgowy – przełożony
 4. Rola dyrektora finansowego, jego odpowiedzialność, zadania
 5. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego

II. Kontrola wewnętrzna

III. Kwestie formalne dotyczące obowiązków sprawozdawczych podmiotów

 1. Jednostki zobligowane do stosowania ustawy o rachunkowości
 2. Jednostki podlegające przepisom MSR/MSSF

IV. Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym

(problemy, różnice między prawem bilansowym a podatkowym, ewidencja podatkowa i bilansowa, m.in. skutki dokonania ulepszeń, wyboru metody i zasad amortyzacji, odpisu z tytułu trwałej wartości środka trwałego, rozliczenia zadania inwestycyjnego. Również ewidencja środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży )

 1. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w wyjaśnieniach organów podatkowych
 2. Skutki niewłaściwego ustalenia stawek amortyzacyjnych
 3. Kryteria klasyfikacji prac do remontów, remontów generalnych, ulepszeń i skutki podatkowe
 4. Skutki podatkowe w udzieleniu dotacji, darowizny, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów, ulgi na kasę fiskalną, otrzymania środka trwałego darowizną i użyczonego
 5. Problemy związane z ewidencją bilansową oraz podatkową ulepszeń w obcych środkach trwałych
 6. Leasing, kwalifikacja, wycena, skutki podatkowe
 7. Sprzedaż na próbę i sprzedaż na raty środka trwałego skutki podatkowe, ewidencja księgowa
 8. Szkody i straty w majątku trwałym
 9. Wycena na moment bilansowy – odpisy z tytułu utraty wartości w przykładach praktycznych według UOR i MSR, skutki podatkowe
 10. Inwentaryzacja w przykładach praktycznych (instrukcje, problemy, wyjaśnienia urzędów)
 11. Rozliczanie efektów budowy – ustalanie wartości początkowej i momentu oddania
 12. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży – skutki decyzji

V. Wartości niematerialne i prawne

(szczególna uwaga zwrócona na nabycie licencji, prace aktualizujące oprogramowanie komputerowe, rozliczanie dodatniej i ujemnej wartości firmy oraz skutki podatkowe tych zdarzeń)

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych – ujęcie księgowe i podatkowe
 2. Ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
 3. Koszty zakończonych prac rozwojowych – ewidencja praktyczna, skutki podatkowe
 4. Wartość firmy – ustalanie, rozliczanie, ewidencja, skutki podatkowe
 5. Prace rozwojowe a prace badawcze

VI. Nieruchomości inwestycyjne

(kryteria odróżnienia nieruchomości inwestycyjnej od nieruchomości zajmowanej przez właściciela, ewidencja sposobu wyceny i kosztów użytkowania nieruchomości, amortyzacji, przekwalifikowania nieruchomości zajmowanej przez właściciela do nieruchomości inwestycyjnej)

 1. Nieruchomości inwestycyjne w UOR i MSR
 2. Wycena początkowa nieruchomości inwestycyjnych – przykłady
 3. Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych – ewidencja księgowa
 4. Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych (także skutki podatkowe)
 5. Wycena na moment bilansowy nieruchomości inwestycyjnych w przykładach
 6. Inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych – ujęcie praktyczne

VII. Długoterminowe aktywa finansowe

(rodzaje aktywów długoterminowych, wycena, ewidencja, skutki podatkowe)

 1. Długoterminowe aktywa finansowe – przykłady ewidencji
 2. Wycena na moment początkowy
 3. Wycena na moment bilansowy – skutki podatkowe

VIII. Podatek odroczony

(zasady tworzenia, ewidencji, prezentacji – warsztaty praktyczne)

 1. Podatek odroczony w wyniku różnic przejściowych w obszarach:
  • - Środki trwałe
  • - Wartości niematerialne i prawne
  • - Majątek finansowy
  • - Majątek rzeczowy
  • - Leasing
  • - Usługi długoterminowe
 2. Prezentacja podatku odroczonego

 

IX. Środki pieniężne

(szczególny nacisk na skutki wyceny i ewidencji wyceny, różnice kursowe od własnych środków pieniężnych ze zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy. Temat omówiony w oparciu o ustawy podatkowe i prawo bilansowe )

 1. Transfery –polecenie przelewu, polecenie zapłaty
 2. Weksle, czeki
 3. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych –lokaty, transfery, kursy, skutki podatkowe
 4. Różnice kursowe w obszarze środków pieniężnych – ewidencja księgowa

X. Krótkoterminowe aktywa finansowe

(ewidencja zakupu papierów wartościowych, sprzedaży, skutki wyceny – warsztaty praktyczne)

 1. Wycena na moment początkowy krótkoterminowych papierów wartościowych w przykładach
 2. Zapłata wekslem, czekiem – skutki podatkowe
 3. Zakup i sprzedaż akcji – ewidencja, wycena, ujęcie w księgach
 4. Wycena na moment bilansowy krótkoterminowych papierów wartościowych

XI. Instrumenty finansowe – długo i krótkoterminowe , aktywa i zobowiązania finansowe

 1. Istota instrumentów finansowych i ich rodzaje.
 2. Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle postanowień UoR, RMF i MSR.
 3. Reklasyfikacja.
 4. Wycena początkowa i wycena bilansowa aktywów finansowych.
 5. Trwała utrata wartości.
 6. Klasyfikacja zobowiązań finansowych w świetle postanowień UoR, RMF i MSR.
 7. Wycena początkowa i wycena bilansowa zobowiązań finansowych.
 8. Instrumenty pochodne.
 9. Prezentacja i ujawnianie.

XII. Rozrachunki szczególnego rodzaju

(ewidencja, skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności, komisu, leasingu, sposób wyceny, także w walutach obcych)

 1. Rozrachunki z tytułu komisu – księgowanie, skutki podatkowe
 2. Rozrachunki z tytułu sprzedaży wierzytelności – ujęcie w księgach, skutki podatkowe
 3. Rozrachunki z tytułu leasingu, ujęcie w księgach, skutki podatkowe
 4. Rozrachunki z pracownikami (delegacje, niedobory, pożyczki), ujęcie, skutki podatkowe
 5. Pozostałe rozrachunki, w tym z właścicielami

XIII. Rzeczowy majątek obrotowy

(ewidencja, wycena na moment bilansowy, skutki odpisów aktualizujących, inwentaryzacja - rozliczenie)

 1. Wycena na moment początkowy i bilansowy
 2. Ewidencja w hurcie i w detalu
 3. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek (kompensata)

XIV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

(ewidencja operacji, których skutki odnoszone są na konto Rozliczeń międzyokresowych przychodów. Prezentacja skutków podatkowych, np. ulga na kasę fiskalną, darowizna, dotacje itp.)

 1. Kategorie rozliczenie międzyokresowych przychodów
 2. Rozliczenia międzyokresowe – skutki podatkowe (porównanie)

XV. Rezerwy

(ewidencja wybranych rezerw, w tym na restrukturyzację, inwentaryzacja rezerw, skutki tworzenia)

 1. Rodzaje rezerw i ich ewidencja księgowa
 2. Skutki podatkowe tworzenia i wykorzystania rezerw
 3. Rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – różnice analiza porównawcza z MSR

XVI. Kapitały i fundusze

(podział wyniku finansowego – ewidencja, skutki podatkowe, zasady tworzenia i wydatkowania środków z ZFŚS)

 1. Fundusze podstawowe (podwyższenie funduszu z różnych źródeł – skutki podatkowe)
 2. Wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – skutki podatkowe w PDOF poszczególnych źródeł wykorzystania
 3. Kapitał zapasowy – zasady tworzenia , w tym w spółkach SA

XVII. Rachunek zysków i strat

(wersje rachunku zysków i strat. Księgowania na rozliczeniach międzyokresowych kosztów w obu wersjach rachunku zysków i strat. Ustalanie wyniku finansowego – zamknięcie kont)

 1. Ustalenie wyjścia poza krąg kosztów, ewidencja księgowa, sposoby sprawdzenia
 2. Obroty wewnętrzne

XVIII. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach

 1. Połączenie, podział, zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa (wycena, ujęcie księgowe)
 2. Sprzedaż/zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,- ujecie księgowe i podatkowe
 3. Jednostka w warunkach upadłości (likwidacja, układ)

XIX. Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, PCC, Podatku od nieruchomości – przykłady praktyczne

XX. Konsolidacja sprawozdań finansowych

 1. Konsolidacja -metody konsolidacji, przykłady praktyczne

Zespół ekspertów, praktyków Akademii Rachunkowości Compartners
Koszt uczestnictwa w kursie dla:
- jednej osoby - 2900 PLN brutto
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem na ok. 6 dni przed terminem kursu.

Kontakt:
tel. 22 100 40 81, fax. 22 623 83 29
e-mail: kursy@arcompartners.pl

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00 do 15.45.

Daty zjazdów:
8-9 marzec 2014
22-23 marzec 2014
5-6 kwiecień 2014
26-27 kwiecień 2014
10-11 maj 2014
24-25 maj 2014
31 maj-01 czerwiec 2014


Regulamin
Inne terminy tego kursu:


  Aktualnie brak innej ofery
ARC