Konsolidacja sprawozdań finansowych (3 dni)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Termin zgłoszeń
Cena

Kraków
2014-06-03 - 2014-06-05
Artur Raciński
18 godzin
KSFKR140603
2014-05-27
Cena 1690 PLN

Cel szkolenia:
Omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie przykładów najczęściej występujących i sprawiających w praktyce największe trudności korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych do poszczególnych składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego w kolejnych latach obrotowych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Opis szkolenia:
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy jednostek dominujących odpowiedzialni za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

2. Konsolidacja metodą pełną:

 • podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną
 • korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem i nabyciem jednostki zależnej na dzień przejęciakontroli nad jednostką oraz w latach następnych
 • zasady ustalania kapitału mniejszości
 • wartość godziwa na dzień nabycia udziałów w jednostkach zależnych
 • odpisy amortyzacyjne i aktualizujące wartość firmy i ujemną wartość firmy
 • podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych
 • zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych
 • eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej:
  • dywidend
  • należności i zobowiązań
  • przychodów i kosztów
  • niezrealizowanych zysków i strat na sprzedaży składników majątku
 • sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych
 • zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego

3.  Wycena udziałów metodą praw własności:

 • podstawowe zasady wyceny metodą praw własności
 • wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych

4.  Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSR/MSSF:

 • konsolidacja metodą pełną
 • wycena udziałów metodą praw własności

 

 

 

 


Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, wykładowca Polskiej Akademii Rachunkowości, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008, 2011), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 1690 PLN netto (1690 PLN brutto)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem na ok. 6 dni przed terminem szkolenia.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 37, fax. 22 623 83 29
e-mail: szkolenia@arcompartners.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K


Regulamin
ARC